Naam en zetel
Artikel 1

De vereniging draagt de naam “De Haagsche Spirituele Vereniging Harmonia “ en is gevestigd te ’s-Gravenhage.


Duur
Artikel 2

De verenging is opgericht op twintig mei achttienhonderd vier en negentig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni daarop volgend.


Doel
Artikel 3

Het doel van de vereniging is:

a)      De bevordering van de kennis van de spirituele en ander paranormale verschijnselen en de  wetenschappelijke grondlagen,
         alsmede de filosofische interpretatie daarvan.
b)      Het uitdragen van het spiritualisme als ondogmatische wereldbeschouwing en haar ethische beginselen.


Middelen
Artikel 4

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a)      Het houden van lezingen, demonstraties
b)      Het uitgeven, uitlenen en verspreiden van spiritualistische en parapsychologische werken en tijdschriften.
c)      Het houden van cursussen en seminars.
d)      Eventuele andere wettige middelen die recht doen aan de beginselen van de Vereniging.


Leden en begunstigers
Artikel 5.

De Vereniging kent als leden:

a)      Gewone leden: dit zijn personen die als zodanig zijn ingeschreven door het Bestuur.
b)      Huisgenootleden: dit zijn echtgenote, echtgenoot, kind en/of andere inwonende(n) van de gewone leden,
         die als zodanig zijn ingeschreven door het Bestuur.
c)      Ereleden: dit zijn personen die wegens bijzondere verdiensten jegens de Vereniging op en door de Algemene Ledenvergadering
         als zodanig zijn benoemd, zij hoeven niet noodzakelijkerwijs meer lid te zijn.

Disclaimer

HET BESTUUR KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR UITSPRAKEN VAN HET MEDIUM OF DE UITWERKINGEN DAARVAN.
OOK CONSULTEN EN/OF BEHANDELINGEN GESCHIEDEN ONDER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!